info@zuper.ee +372 6 826 333

Zuper.ee privaatsus- ja liitumistingimused

1. Üldsätted

Käesolevad liitumistingimused (Tingimused) reguleerivad veebikeskkonna http:://www.zuper.ee (Zuper) omaniku, Zuper OÜ (Teenusepakkuja) ning Zuperi andmebaasiga liitunud isiku (Tellija) vahel.
Zuperi Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Teenusepakkujal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Zuperi kaudu ja Tellija e-posti kaudu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Zuperis või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

2. Liitumine

Zuper andmebaasiga saavad liituda ainult vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud.
Zuper andmebaasiga liitutakse, kui Zuperi liitumislehel http://www.zuper.ee/?page_id=137 lisatakse oma e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu ja valitakse elukoha linn või maakond ning seejärel vajutatakse nuppu “Salvesta andmed”.
Liitumisega kinnitab Tellija, et on tutvunud Tingimustega ja tema poolt sisestatud andmed on õiged.

3. Isikuandmete kasutamine

Teenusepakkuja kasutab Tellija e-posti aadressi, et saata Teenusepakkuja koostööpartnerite soodus- ja reklaampakkumisi ning kampaaniaid (E-postitus).
Teenusepakkuja võib kasutada Tellija ees- ja/või perekonnanime E-postituse personaliseerimiseks.
Teenusepakkuja võib kasutada Tellija sugu, asukohta ja/või vanust, et filtreerida, kellele E-postitus saadetakse.
Kui Tellija avab E-postituse või vajutab mõnel E-postituses olevale viitele, võib Teenusepakkuja salvestada Tellija IP-aadressi ja tegevuse aja.
Saadud andmeid kasutatakse ainult statistiliseks analüüsiks antud E-postituse tulemuslikkuse kohta.

4. Isikuandmete muutmine ja kustutamine

Tellija saab oma andmeid vaadata, muuta ja kustutada, vajutades E-postituse jaluses olevat personaalset viidet või saates vastav sooviavaldus e-posti teel aadressile info@zuper.ee.
Kui Tellija e-posti aadress on blokeeritud, kustutatud või muul põhjusel enam e-kirju vastu ei võta, on Teenusepakkujal õigus kustutada Tellija isikuandmed enda andmebaasist.

5. Isikuandmete turvalisus

Tellija isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.
Teenusepakkuja ei edasta Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhul Tellija on konkreetse E-postituse raames selleks oma nõusoleku andnud.

6. Poolte õigused ja vastutus

Tellija on vastutav selle eest, et meile esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja ajakohased. Kui Tellija poolt varem edastatud andmed muutuvad, palume sellest informeerida e-posti teel.
Tellijal on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või enda isikuandmete kustutamist, esitedes selleks kirjaliku taotluse e-post või posti teel. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.
Tellija võib esitada Teenusepakkujale kirjaliku taotluse posti või e-posti teel, kui soovib informatsiooni, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on Teenusepakkuja tema kohta kogunud. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamisest.
Teenusepakkujal on õigus eemaldada Tellija isikuandmed Zuperi andmebaasist ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Teenusepakkuja kasutab Tellija isikuandmeid ainult Tingimustes äranäidatud eesmärkidel.

7. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate Tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

Zuper OÜ
Registrikood: 11418211
Aadress: Siili 13-13, Tallinn, Harjumaa, 13422
E-post.: info@zuper.ee
Kontakttelefon: 6818880